privacyverklaring

1. Algemeen

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten verwerkt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
    - Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, verlenen van juridische bijstand en het voeren van gerechtelijke procedures
    - Het innen van declaraties
    - Advisering, bemiddeling en verwijzing
    - Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
    - Marketing en communicatie doeleinden

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten verwerkt algemene persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en/of strafrechtelijke persoonsgegevens. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

5. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
    - Wettelijke verplichting
    - Uitvoering van een overeenkomst
    - Verkregen toestemming van betrokkene
    - Gerechtvaardigd belang
    - Daarnaast verwerken wij deze gegevens met het oog op uitoefening en uitvoering van uw specifieke rechten en plichten, of vanwege (het adviseren over) het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namen en in opdracht van Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten, zoals een IT- Leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten ingeschakelde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verdere gegevens van uw persoonsgegevenszelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. Bewaartermijn gegevens

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is (zeven jaar), voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

9. Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contact gegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordien waarbij Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals bedoeld kunt u richten aan:

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten
Dorpsstraat 59
3941 JL Doorn
t.a.v. dhr. mr. B.H.J. van Rhijn

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs, of identiteitsbewijs met een afschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

10. Social Media

Op de website van Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten zijn knoppen en/ of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale medianetwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten houdt geen tocht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking avn uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maat is het raadzaam eerst het privacy statement van de derden door te lezen.

11. Aanpassing privacy statement

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Advocatenkantoor gepubliceerd. Zie tevens de website van Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten.

12. Gebruik van cookies

www.rvdadvocaten maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

13. Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten.

Dit privacy statement is vastgesteld op 30 mei 2019.

error: Content is protected !!