Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Van Rhijn & Van Rhijn advocaten is een samenwerking tussen mr. B.H.J. van Rhijn en mr. P.P. van Rhijn door middel van respectievelijk Advocatenkantoor Van Rhijn B.V. (KvK-nummer: 75958074) en de eenmanszaak Pieter-Paul van Rhijn advocatuur (KvK-nummer: 87023458). De advocaten sluiten steeds zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en werken voor eigen rekening en risico. Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

2. Opdrachten

Alle opdrachten worden geacht te worden verstrekt en aanvaard door Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De overeenkomst komt tot stand, nadat deze door de maatschap is aanvaard. Eerst na betaling van deze nota wordt de opdracht geacht door het kantoor te zijn aanvaard en nemen de werkzaamheden een aanvang.

Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepaalt Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten welke advocaat de opdracht uitvoert. De uitvoering van de overeengekomen opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de advocaat zich zoveel mogelijk door het belang van cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

3. Declaratie en betaling

Wanneer het inkomen van de opdrachtgever ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt de opdrachtgever mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand, wordt de te verwachten eigen bijdrage aan de opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De definitieve eigen bijdrage wordt door de raad voor rechtsbijstand vastgesteld. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden beschreven met betrekking tot het honorarium, van toepassing.

Indien de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, wordt het honorarium betaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief inclusief BTW.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten bevoegd om het uurtarief, ook tijdens de duur van de opdracht, jaarlijks (per 1 januari) te indexeren. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, spoed, werkzaamheden in het weekend of werkzaamheden met grote belangen, kan een verhogingsfactor op het overeengekomen uurtarief worden toegepast.

Wanneer er rechtsbijstand wordt verleend aan een opdrachtgever en/of aan de rechtspersoon waarbinnen de opdrachtgever een leidinggevende functie verricht, dan is de opdrachtgever naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de aan de rechtspersoon verzonden declaratie.

De gewerkte uren en gemaakte kosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maandelijks gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan.

Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot. De werkzaamheden worden niet eerder aangevangen of voortgezet dan wanneer het voorschot geheel door Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten is ontvangen. Het voorschot wordt tussentijds en bij het einde van de opdracht verrekend.

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten is gerechtigd om bedragen die de opdrachtgever aan Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten verschuldigd is te verrekenen met bedragen die Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten voor de opdrachtgever in depot houdt of bedragen die namens de opdrachtgever voor doorbetaling zijn ontvangen.

4. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de verschillende advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekeringen van de verschillende advocaten liggen ter inzage ten kantore van Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5000,-. of, indien het door in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van €10.000,-. Niet alleen Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

5. Inschakeling derden

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Stichting Derdengelden

Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten bevordert dat gelden die door derden aan opdrachtgever moeten worden betaald of gelden die door Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten gedurende de behandeling van de zaak moeten worden beheerd, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor van Rhijn, welke stichting die gelden onder zich houdt.

Indien dit aan de orde is machtigt Opdrachtgever Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten bij aanvaarding van de opdracht eenmalig op voorhand en onherroepelijk om genoemde derdengelden te verrekenen met de openstaande declaratie(s) ten name van cliënt ter zake van door of namens Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door het kantoor verrichtte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Over gelden op de derdengeldenrekening wordt geen rente vergoed.

7. Bewaartermijn

Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende maximaal zeven jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de afsluitend schrijven), waarna het Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

8. Privacy Policy

Op de website vrdadvocaten.nl kunt u de privacy policy van Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten raadplegen. Deze zal tevens op aanvraag worden verstrekt.

9. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Indien er geschillen uit deze rechtsverhouding voortvloeien, zullen deze uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.

Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Van Rhijn & Van Rhijn Advocaten en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling, zie hiervoor de bijlage.

Doorn, 15 september 2021
error: Content is protected !!